معرفی حقوق مصرف با مقدمه ای از مترجم

دسترسی به متن ۱۱۰۷۸ مقاله طبقه بندی شده
همچنین به زودی دسترسی به بیش از ۵۰۰۰ پایان نامه و نمایه مجلات و نشریه های حقوقی فراهم خواهد شد.


معرفی حقوق مصرف با مقدمه ای از مترجم

ژان کله الوا - مترجم: عباس قاسمی حامد