حقوق وقف

دسترسی به متن ۱۱۰۷۸ مقاله طبقه بندی شده
همچنین به زودی دسترسی به بیش از ۵۰۰۰ پایان نامه و نمایه مجلات و نشریه های حقوقی فراهم خواهد شد.

حقوق وقف

اعتبار نیت قربت در وقف

يكي از علماي حوزه علميه قم